FARATECH CO.,Ltd

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการชุบเคลือบผิวโลหะ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และปลอดภัยสูง ธุรกิจส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มของอุตสาหกรรมยานยนต์ และอุปกรณ์ไฟฟ้า ได้รับการรับรองระบบ ISO 9001 ได้รับการรับรองระบบทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ ISO/IATF 16949 และได้รับการรับรองระบบทางด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001ระบบคุณภาพ
 

Name: Mr. Viwat Asavasamroeng

นาย วิวัฒน์ อัศวสำเริง

Chairman

ประธานบริษัท

 

Certificate

ได้รับการรับรอง
Timeline

ประวัติความเป็นมา นโยบายคุณภาพ


มีจิตสำนึกและยึดปฏิบัติ ต่อการรักษาคุณภาพของสินค้าและการส่งมอบ โดยพัฒนาคุณภาพนั้นอย่างต่อเนื่อง

1. ส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าตรงเวลา

2. ลดของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตต่างๆ

3. ลดการคืนสินค้าจากลูกค้า

4. พัฒนาบุคลากรให้ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อม

 

1. มุ่งมั่นในการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต เพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

2. มุ่งมั่นในการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท

3. มุ่งมั่นในการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริมกิจกรรมการนำกลับมาใช้ใหม่ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

4. มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม รวมถึงข้อกำหนดอื่นๆทั้งที่มาจากลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

5. มุ่งมั่นในการสร้างความตระหนัก และให้ความรู้กับพนักงานถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขและป้องกัน รวมถึงผู้ที่ทำธุรกิจร่วมกับบริษัท และเผยแพร่นโยบายต่อสาธารณชนได้

6. มุ่งมั่นในการปรับปรุงระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม อย่างเคร่งครัด นโยบายความปลอดภัย

1. บริษัท ฯ มุ่งมันที่จะดำเนินกิจการภายใต้กฏหมาย ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนประกอบธุรกิจให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องไปพร้อมๆกับการคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

2. ความปลอดภัยในการดำเนินงานถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน

3. บริษัท ฯ สนับสนุนให้มีการปรับปรุงวิธีการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย

4. บริษัท ฯ สนับสนุนส่งเสริมให้มีกิจกรรมความปลอดภัยต่างๆ ที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกถึงความปลอดภัยในการทำงาน

อ่านต่อ...

1. บริษัท ฯ มุ่งมันที่จะดำเนินกิจการภายใต้กฏหมาย ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนประกอบธุรกิจให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องไปพร้อมๆกับการคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

2. ความปลอดภัยในการดำเนินงานถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน

3. บริษัท ฯ สนับสนุนให้มีการปรับปรุงวิธีการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย

4. บริษัท ฯ สนับสนุนส่งเสริมให้มีกิจกรรมความปลอดภัยต่างๆ ที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกถึงความปลอดภัยในการทำงาน

5. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำ อบรม ฝึกสอนจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยวิธีที่ปลอดภัย

6. พนักงานทุกคนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนร่วมงานตลอดจนทรัพย์สินของบริษัท เป็นสำคัญตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน

7. พนักงานทุกคนต้องดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ ที่ตนเองปฏิบัติงาน

8. พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือในโครงการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทและมีสิทธิ์เสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานและวิธีทำงานให้ปลอดภัย

9. บริษัท ฯ กำหนดให้มีการ จัดทำ ทบทวน ฝึกซ้อม แผนงานเพื่อป้องกัน และ ระงับเหตุฉุกเฉินต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ

ซ่อน นโยบายทรัพยากร

 บริษัทฯ เน้นการอยู่ด้วยกันอย่างเป็นครอบครัว ให้ความสำคัญ เน้นย้ำทักษะของบุคลากรในด้านการงาน และส่งเสริมการเรียนรู้และการฝึกฝนทักษะ เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการชุบเคลือบผิวโลหะ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และปลอดภัยสูง ธุรกิจส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มของอุตสาหกรรมยานยนต์ และอุปกรณ์ไฟฟ้า ได้รับการรับรองระบบ ISO 9001 ได้รับการรับรองระบบทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ ISO/IATF 16949 และได้รับการรับรองระบบทางด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001Faratech Co.,Ltd


โทรศัพท์ :

(+66)2-3176127-9 ต่อ 101,102

(+66)81-814-0997

(+66)81-814-0998

(+66)91-576-1929

แฟกซ์ :

(+66)2-3176130

อีเมล์ :

hr@faratech.co.th sale@faratech.co.th

ที่อยู่ :

128/96 ม.15 ซ. ไทยประกัน 3/2 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ 10570

แผนที่


Faratech(Banpho) Co.,Ltd


โทรศัพท์ :

(+66)38-578049

(+66)81-804-5692

(+66)81-846-7658

อีเมล์ :

hr@faratech.co.th sale@faratech.co.th

ที่อยู่ :

31 ม.3 ต.แสนภูดาษ อ.บ้านโพธิ์ จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24140

แผนที่
   


Faratech Co.,Ltd © 2018 All rights reserved.

Faratech Co.,Ltd © 2018 All rights reserved.